Privātuma politika

1. Kas mēs esam

Mūsu vietnes adrese ir: https://openriga.lv

2. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs

Biedrība “Latvijas Tekvon-do federācija” (tālāk “LTF”)

Liepājas iela 3b, Rīga, LV-1002

E-pasts: itf.latvia@gmail.com

3. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

  • Personiskus datus – vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datus, fotogrāfijas.
  • Kontaktinformāciju – tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi, saziņas valodu.
  • Кameras ierakstus – videokameras ierakstu sacensības.
  • Ienakošo un izejošo telefona sarunu audioierakstus – balss ierakstus, kas iegūti no telefona sarunu audioierakstiem ar klientiem un potenciālajiem klientiem.
  • Ienākošo un izejošo e-pasta saraksti – saraksti ar klientiem un potenciālajiem klientiem.

4. Kādam mērķim un uz kādu tiesību pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem, un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā jānorit, ievērojot tiesiskumu.

Līguma izpildīšanai nepieciešamā datu apstrāde: Pamatojoties uz šīm tiesībām, veicam Jūsu datu apstrādi tad, ja tas ir nepieciešams ar Jums noslēgtā līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami tā noslēgšanai, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu.

Mārketinga profila veidošana: Mārketinga nolūkos mēs apstrādājam Jūsu datus, izmantojot dažādas datu apstrādes tehnoloģijas, kas mums ļauj, izmantojot vai nu matemātisku analīzi, statistiku, vai citas metodes, izveidot mārketinga profilus, izskaidrot sakritības un veikt mārketinga prognozes. 

5. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr mums tas būs jādara saskaņā ar likumu vai arī kamēr tas būs nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par privātumu norādītos mērķus.

6. Jūsu personas datu drošība

“LTF” ir apstiprinājis nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju.

7. Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem

Tiesības iepazīties ar datiem –Jums ir tiesības zināt, kādus datus mēs par Jums esam apkopojuši, kādam nolūkam mēs tos apstrādājam, kam šie dati tiek atklāti (jo īpaši trešo valstu saņēmējiem); cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu labošanas, dzēšanas un apstrādes ierobežošanu. Lai mēs varētu Jums atbildēt, mums ir nepieciešams iepriekš Jūs identificēt, lai nesniegtu informāciju nepilnvarotai personai. Mums ir tiesības atbildēt uz Jūsu jautājumiem 30 dienu laikā.

Tiesības uz datu labošanu –Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, gadījumā ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības uz datu dzēšanu – atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam Jūsu personas datus; pirmkārt, tas attiecas uz gadījumiem, kad Jūsu datu apstrādi veicam personīgās intereses nolūkos vai pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu (piemēram, ja dati mums vairs nav nepieciešami, Jūs varat atsaukt mums sniegto piekrišanu datu apstrādei).

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – noteiktos gadījumos Jums uz konkrētu laika periodu ir tiesības atcelt vai ierobežot savu personīgo datu apstrādi (piemēram, ja esat iesniedzis pretenzijas par savu datu apstrādi).

Tiesības iesniegt pretenzijas – Jums ir tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas pamatojas uz “LTF” likumīgajām interesēm, tostarp tāda veida īstenoto profila analīzi, kas veikta, uz likumīgo interešu pamata. Saņemot iebildumus, “LTF” pārtrauc apstrādāt Jūsu personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pamatota iemesla dēļ (katru gadījumu izskata atsevišķi).

Tiesības uz datu nodošanu – Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu vai ar mums noslēgtu līgumu un dati tiek apstrādāti automātiski, Jums ir tiesības nosūtīt par Jums trūkstošos personīgos datus, ko neesat mums iesniedzis, strukturētā, vispārīgi izmantojamā formā un mašīnlasāmā veidā. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai “LTF”, ja tas ir tehniski iespējams, tiešā veidā pārsūtītu datus citam pakalpojumu sniedzējam (t.i., citi pakalpojumu sniedzēji spēj saņemt datus, izmantojot norādīto veidlapu).

Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām Jums piešķirtajām tiesībām, lūdzam vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu itf.latvia@gmail.com

8. Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā un tiesā

Ja saistībā ar saviem personas datiem vai tiesību aizsardzību vēlaties iegūt papildu informāciju, Jums ir iespēja vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu itf.latvia@gmail.com

Ja uzskatāt, ka ar Jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā Vispārējās personas datu aizsardzības regulas prasībām, Jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.